สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

Get Adobe Flash player

1.บริการสถิตินักเรียนฯ

 

 


โครงการและกิจกรรมต่างๆ

ข่าวประกาศสำนักการศึกษา

  
      ระชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงวันเวลาเปิดทำการโฮงมูลมังขอนแก่น " วันเวลาเปิดทำการเปิดโฮงมูนมังฯ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น. หยุดวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์ "  

                  แบบฟอร์มการขอมีบัตร 

                               - แบบคำขอมีบัตร (พนักงานครูเทศบาล)

                               - แบบคำขอมับัตร (บำเหน็จบำนาญ)

                               - แบบคำขอมีบัตร (ลูกจ้างประจำ)

                               - แบบคำขอมีบัตร (พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป) 


                               รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 11 โรงเรียน (พร้อมเบอร์โทร)


                  แบบฟอร์มวิเคราะห์งาน


 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ(แบบใหม่) 

 


                            - แบบประเมินพนักงานจ้าง(ภารกิจและทั่วไป)สำนักการศึกษา

                            - สมรรถนะ 

                            - ข้อตกลง

                            - ตัวอย่างแบบประเมินพนักงา่นจ้างสำนักการศึกษา


                     ระเบียบค่าเช่าบ้าน  เงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

                        - ระเบียบค่าเช่าบ้าน

                        - หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน

                        - ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 


 โครงการพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่  21  


 การพัฒนาห้องเรียนสู้ห้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สำนักการศึกษา

รายละเอียดและขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  


                            ขั้นตอนการยื่นเสนอขอวิทยฐานะ  


                          - แบบฟอร์มการเขียนตัวชีวัด

                             - บัญชีแสดงภาระงานประจำปีงบประมาณ

                             - แบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

                             - แบบการติดตามประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

                             - แบบให้คะแนนประเมินพนักงานสำนักการศึกษา  

                          - แบบการติดตามและประเมินผลโครงการปี 2560  


        กระบวนการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

                          - ประเมินผลการปฏิบัติงาน

                          - การเลื่อนระดับ ระบบแท่ง v.1

                          - แบบประเมินวิชาการ,ทั่วไป

                          - แบบประเมินอำนวยการท้องถิ่น,บริหารท้องถิ่น

                          - มาตรการระงับล่าสุด

                          - สมรรถนะ 

                          - สมรรถนะ(ครู/ศึกษานิเทศก์/รองผอ./ผอ.)

                          - วิธีการกรอกแบบประเมิน(ตัวอย่าง)

                          - คำรับรองรายบุคคลของครูผู้ดูแลเด็ก,ครู,ผอ,รองผอ

                          - คำรับรองรายบุคคลของพนักงานเทศบาล(ข้อตกลง) 


 

สมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

กรอง

นายอาทิตย์ แก้วมณี

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

ลิ้งค์หน่วยงาน

 

 

 

 

สถิติการเยี่ยมชม

305612
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
139
1086
2107
5229
305612

เลขที่ 1 ถนนประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 043-225166   โทรสาร. 043-225166 
E-mail : [email protected]