สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ศึกษาดี มีวินัย..

หน่วยศึกษานิเทศก์

1. การนำเสนอการจัดการศึกษาตามรูปแบบ

2. เกณฑ์การประเมินการทุจริตในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เกณฑ์การประเมินการเสริมสร้างคุณธรรมจริย

4. จำนวนนักเรียน 57-63

5. จำนวนนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

6. สื่อการเรียนรู้การป้องกันการทุจริต

7. คู่มือ พัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับครูปฐมวัย

8. คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

9. แผนการจัดประสบการณ์ รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต

10. แผนรายวิชาการป้องกันการทุจริต ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

11. แผนรายวิชาการป้องกันการทุจริต ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

12. แผนรายวิชาการป้องกันการทุจริต ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

13. แผนรายวิชาการป้องกันการทุจริต ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

14. แผนรายวิชาการป้องกันการทุจริต ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

15. แผนรายวิชาการป้องกันการทุจริต ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

16. แผนรายวิชาการป้องกันการทุจริต ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

17. แผนรายวิชาการป้องกันการทุจริต ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

18. แผนรายวิชาการป้องกันการทุจริต ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

19. แผนรายวิชาการป้องกันการทุจริต ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

20. แผนรายวิชาการป้องกันการทุจริต ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5

21. แผนรายวิชาการป้องกันการทุจริต ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

 

 

    

เลขที่ 1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร.043-225166 โทรสาร.043-225166
E-mail : [email protected]