สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)
จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานศึกษา
3. เพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลนครขอนแก่นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการผลิตสื่อและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
4. สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนและสถานศึกษา
5. ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และส่งเสริมอาชีพ
6. ส่งเสริ มศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

จุดม่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goal)
1. พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานศึกษา
2. พัฒนาการผลิตสื่อและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและในระบบเพื่อเป็ นทางเลือกให้กบผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์
5. พัฒนาและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจําท้องถิ่น ให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ สําหรับชุมชน ในการพัฒนาความรู้ประสบการณ์ต่างๆ ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
6. พัฒนาและส่งเสริมการฝึ กอาชีพ การกีฬาและนันทนาการให้กบเด็ก เยาวชน ประชาชน ได้มีความรู้ประสบการณ์ สามารถนําไปใช้พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติได้
7. พัฒนาและส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดประโยชน์
8. พัฒนาและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
10. พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพและความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เลขที่ 1 ถนนประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 043-225166   โทรสาร. 043-225166 
E-mail : [email protected]