สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ศึกษาดี มีวินัย..

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

 

1. กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. แนวทางการเรียกเก็บค่าบำรุงการรักษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนดดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหหารงานทั่วไปสไหรับสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

6. แนวทางเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา

7. พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

9. ระเบียบแข่งขันกีฬา 

10. ระเบียบเงินรายได้สถานศึกษา 

11. ระเบียบเบิกจ่ายเงิน47

12. ระเบียนฝึกอบรม 

13. ระเบียน มท (ว่าด้วยการรับเงิน ฯ ฉบับที่ 4)

14. ส่งมาด้วย 1 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษามนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15.เค้าโครง แผนพัฒนาการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด /เทศบาล/ องค์การบริหารส่วนตำบล

16.เค้าโครงแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

17. เค้าโครงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

18. แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาารศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

19.แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 
 
 
 

    

เลขที่ 1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร.043-225166 โทรสาร.043-225166
E-mail : [email protected]