สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

Get Adobe Flash player

ประวัติโฮงมูนมัง เมืองขอนแก่น

          โฮงมูนมังเมืองขอนแก่นตั้งอยู่ที่ถนนรอบบึงต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น บริเวณชั้นล่างของอาคาร
สวน สาธารณะ 200 ปี ริมบึงแก่นนครด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองขอนแก่น (Khonkaen City Museum) ที่จัดสร้างขึ้นด้วยงบอุดหนุนของ ททท. จำนวน 18 ล้านบาทเมื่อปี พ.ศ. 2540  แล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2546  ปัจจุบัน บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
         “โฮงมูนมัง” ในภาษาอีสานแปลว่าหอเก็บสมบัติ (คำว่า "โฮง" หมายถึงโรงหรือห้องโถงที่มีขนาดใหญ่ ส่วนคำ ว่า "มูนมัง" หมายถึงทรัพย์สมบัติหรือมรดก)  “สมบัติ” ที่โฮงมูนมังเมืองขอนแก่นเก็บรวบรวมไว้ได้แก่เรื่องราวต่างๆ ของขอนแก่น โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้รับรู้ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน เกิดความเข้าใจความหมายและคุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ ขอนแก่นซึ่งแฝงไว้ด้วยแง่คิดและคติสอนใจ โดยหวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลป วัฒนธรรมของเมืองขอนแก่นด้วย
 
          โฮงมูนมังฯ มีการจัดแสดงเนื้อหาในหลากหลายรูปแบบ  นอกจากคำบรรยายสิ่งของที่จัดแสดงเหมือนพิพิธภัณฑ์ทั่วไปแล้ว ยังมีการใช้แบบจำลอง (model) สไลด์ สื่อมัลติมีเดีย วิดีทัศน์ ตู้จำลองวิถีชีวิตขนาดจิ๋ว รวมถึงมีการจัดฉากสถานที่ประกอบหุ่นจำลองขนาดเท่าคนจริง  เรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ประเภท live museum เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรีที่เคยเขียนถึงไปแล้ว (ถึงจะไม่อลังการเท่าทั้งในด้านขนาดและงบประมาณ)  ข้าวของต่างๆ ที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นของจำลอง แต่บางชิ้นก็เป็นวัตถุโบราณของจริงที่เจ้าของบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์เพื่อ ให้ผู้ที่มาชมได้ศึกษา

 

เลขที่ 1 ถนนประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 043-225166   โทรสาร. 043-225166 
E-mail : [email protected]