Copyright 2023 - สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

พนักงานเทศบาลของเทศบาลนครขอนแก่นทุกคน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในคำนิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้

  • การยึดมั่นใรระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  • การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

  • การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ

  • การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

  • การยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

  • การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ

  • การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

  • การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

  • การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

  • การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนใหม่น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
f t g