Copyright 2024 - สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

มีหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค (นักบริหารงานสาธารณสุข ต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย กำหนดมาตรการและแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของงานป้องกันโรคติดต่อ งานควบคุมโรคติดต่อ งานป้องกันและบำบัดยาเสพติด

 

1.) งานป้องกันโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานวางแผน ค้นคว้า วิจัยการให้บริการงานป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบ
 2. ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียนและชุมชน
 3. งานป้องกันโรคติดต่อ
 4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

2.) งานควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานวางแผน ค้นคว้า วิจัยการให้บริการงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบ
 2. งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค
 3. งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
 4. การสอบสวนและควบคุมโรคติดต่อ
 5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

3.) งานป้องกันและบำบัดยาเสพติด มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

 1. การวางแผน ค้นคว้า วิจัย การให้บริการ การจัดทำโครงการด้านการป้องกันการติดยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
 2. งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
 3. การให้ความรู้เรื่องยาและสารเสพติดในชุมชน  โรงเรียน สถานประกอบการ
 4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
f t g