Copyright 2024 - สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

มีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ต้นเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนการให้บริการพร้อมทั้ง ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล , งานลดปริมาณขยะ, งานพัฒนารายได้และการมีส่วนร่วมด้านจัดการสิ่งแวดล้อม

 

1. ) งานพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

 1. งานพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย
 2. งานวางแผนและพัฒนาระบบจัดการสิ่งปฏิกูล
 3. งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่
 4. งานดูแลและควบคุมการเก็บขนการบำบัดสิ่งปฏิกูล
 5. การส่งกำจัดของเสียอันตราย
 6. งานพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในการจัดการของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

2. ) งานลดปริมาณขยะ

 1. งานสร้างจิตสำนึกประชาชนในการลดการสร้างขยะ
 2. งานนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์
 3. งานนำขยะย่อยสลายมาใช้ประโยชน์
 4. งานสร้าง เครือข่ายและความร่วมมือประชาชนในการลดสร้างขยะ
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

3. ) งานพัฒนารายได้และการมีส่วนร่วมด้านจัดการสิ่งแวดล้อม

 1. งานพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียม
 2. งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 3. งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเก็บค่าธรรมเนียม
 4. งานติดตามเร่งรัดการชำระหนี้   และประเมินค่าธรรมเนียม
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
f t g