Copyright 2023 - สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย (นักบริหารงานสาธารณสุข ต้นเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารสะอาดและปลอดภัย สนับสนุนวิชาการโดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงาน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.. 2535 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพ.ศ. 2535  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งควบคุม กำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลอาหาร งานสัตว์แพทย์ งานสุขาภิบาลตลาดสด

1. ) งานสุขาภิบาลอาหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. การส่งเสริมและพัฒนา  เฝ้าระวัง กำกับ ติดตาม ประเมินผล การสุขาภิบาลอาหาร 
 2. งานคุ้มครองผู้บริโภค
 3. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร  สถานที่ ปรุงประกอบและจำหน่ายอาหาร    การควบคุมคุณภาพอาหารที่จำหน่าย  ในเขตเทศบาล
 4. การควบคุมคุณภาพอาหารสดมิให้เกิดการปนเปื้อนในสถานที่จำหน่ายอาหารสด
 5. การกำกับดูแลเฝ้าระวังด้านคุณภาพน้ำดื่ม
 6. สร้างและพัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหารด้านสุขาภิบาลอาหาร
 7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ) งานสัตวแพทย์

 1. การควบคุมการฆ่าสัตว์ การตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์
 2. การควบคุมบริหารโรงฆ่าสัตว์
 3. การควบคุมและป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน เช่น การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้ถูกวิธี การคุมกำเนิดสุนัขจรจัด การตรวจสุขภาพสัตว์ เพื่อมิให้โรคสัตว์ติดต่อถึงคน
 4. การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
 5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ) งานสุขาภิบาลตลาดสด

 1. การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดสดให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ตลาดสดแต่ละประเภท ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.. 2535 
 2. การกำกับดูแลด้านความสะอาดและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในตลาดสด
 3. การกำกับดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดสด
 4. การกำกับดูแลเฝ้าระวังคุณภาพสินค้าอาหารสดที่จำหน่ายในตลาดสด
f t g