Copyright 2024 - สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (นักบริหารงานสาธารณสุข ต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการโดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยกำหนดมาตรฐานและแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งควบคุม กำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขมูลฐาน งานฟื้นฟูสุขภาพ

1. ) งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานด้านสุขศึกษา
 2. งานอนามัยโรงเรียน
 3. งานอนามัยแม่และเด็ก
 4. งานวางแผนครอบครัว
 5. งานโภชนาการ
 6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. ) งานสาธารณสุขชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. การสร้างสุขภาพภาคประชาชน (แผนงานหลักแผนงานย่อย)
 2. จัดการฝึกอบรม นิเทศติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง (...)
 3. จัดตั้ง นิเทศติดตามให้การสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน (ศสมช.)
 4. การอนามัยชุมชน
 5. การพัฒนาระบบการให้ความรู้แก่อาสาสมัครรูปแบบต่างๆ
 6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. ) งานฟื้นฟูสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. การฟื้นฟูสุขภาพ ในกลุ่ม ผู้ป่วยเรื้อรัง,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคติดต่อ / โรคไม่ติดต่อ ในชุมชน
 2. นิเทศติดตามการทำงานฟื้นฟูสุขภาพร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ในชุมชนในการให้การดูแลผู้ป่วยในชุมชน
 3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
f t g