Copyright 2023 - สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

มีหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ต้น เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนการให้บริการพร้อมทั้ง ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทันตสาธารณสุข ,งานเภสัชกรรม , งานศูนย์บริการสาธารณสุข

f t g