Copyright 2023 - สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

มีผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข กลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการควบคุม กำกับ ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายสุขาภิบาล ฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย

f t g