Copyright 2023 - สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานจัดทำงบประมาณรายรับ การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำ บัญชีการเงิน และทรัพย์สินในกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบ
  2. สนับสนุนและส่งเสริมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพร่วมกับประชาชน ชุมชน องค์กรและหน่วยงาน
  3. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการกองทุนสุขภาพ ข้อมูลสุขภาพชุมชน
  4. จัดการและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ
  5. การนิเทศติดตามประเมินผลงานเผยแพร่ความรู้กองทุนสุขภาพ
  6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
f t g