Copyright 2023 - สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

มีหัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล (นักบริหารงานสาธารณสุข ต้นเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนับสนุนวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงาน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.. 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด พ..  2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งควบคุม กำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของานสุขาภิบาลสถานประกอบการ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ

1. ) งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. การส่งเสริม พัฒนาการสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาต สถานประกอบกิจการต่างๆ ในเขตเทศบาล
 2. การควบคุมการประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานควบคุม ป้องกันการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมอันจะมีผลหรืออาจจะมีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
 2. งานอาชีวอนามัย
 3. การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 4. งานสุสานและฌาปนสถาน
 5. งานคุ้มครองผู้บริโภค
 6. งานควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
 7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ) งานควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.. 2535
 2. งานป้องกันและระงับเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ..2535 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม
 4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
f t g