Copyright 2023 - สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ต้น)

เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
พร้อมทั้งควบคุมกำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานการเงินและบัญชี  งานวิชาการและแผนงาน

 

1.1 ) งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานสารบรรณ
 2. งานดูแล รักษา จัดเตรียม  ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
 3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
 4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 5. งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 6. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 7. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 8. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง
 9. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
 10. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
 11. งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.2 ) งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 2. งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ
 3. งานจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนและงบประมาณสิ้นปี และรายงานอื่นๆ
 4. งานจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
 5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.3 )  งานวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานวางแผนและจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น โดยประสานแผนกับหน่วยงานอื่นๆ
 2. งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานแผนปฏิบัติงาน
 4. งานนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลงานทางด้านการสาธารณสุข
 5. งานวิจัย วิเคราะห์ งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 6. งานวางระบบสารสนเทศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
 7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.4 ) งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานบริหารงานทั่วไปหรืองานเลขานุการ
 2. งานวางแผนเกี่ยวกับการจัดระบบงานต่างๆ
 3. งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ
 4. งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย        
f t g