Copyright 2023 - สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

มีหัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ต้น)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนการให้บริการพร้อมทั้ง ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริการและรักษาความสะอาด  และสถานีขนถ่าย ,งานพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย

1. ) งานเก็บขนขยะและซ่อมบำรุง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานจัดเก็บ รวบรวมและขนส่งมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล
 2. งานเก็บขนขยะติดเชื้อ
 3. งานบริหารสถานีขนถ่ายมูลฝอย   และคัดแยกกลับมาใช้ประโยชน์
 4. งานดูแล  ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  เครื่องยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. ) งานพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย

 1. งานรักษาความสะอาดถนน  ทางเท้าและที่สาธารณะ
 2. งานรักษาความสะอาดตลาดสด
 3. งานรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 4. งานจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาดถนนและตลาดสด
 5. งานวางแผน วิจัย และพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย
 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
f t g