Copyright 2023 - สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

มีหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ต้นเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนการให้บริการพร้อมทั้ง ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทันตสาธารณสุข, งานเภสัชกรรม, งานศูนย์บริการสาธารณสุข

1. ) งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. การบริหารจัดการการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการสาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณภาพและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
 2. งานเวชระเบียนและสถิติการให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
 3. การให้การดูแลการให้บริการฟื้นฟูสภาพและดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและพิการแก่ประชาชนในชุมชน
 4. การวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานบริการและสภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
 5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ) งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. การบริหารจัดการการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการสาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณภาพและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
 2. งานเวชระเบียนและสถิติการให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
 3. การให้การดูแลการให้บริการฟื้นฟูสภาพและดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและพิการแก่ประชาชนในชุมชน
 4. การวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานบริการและสภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
 5. การให้การดูแลด้านงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
 6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ) งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. การบริหารจัดการการดำเนินกิจกรรมต่างๆ    ของศูนย์บริการ สาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณภาพและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
 2. งานเวชระเบียนและสถิติการให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
 3. การให้การดูแลการให้บริการฟื้นฟูสภาพและดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและพิการแก่ประชาชนในชุมชน
 4. การวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานบริการและสภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
 5. การให้การดูแลด้านงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
 6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ) งานทันตสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วางแผนและพัฒนารูปแบบการจัดบริการทันตสาธารณสุขและทันตกรรมบำบัด 
 2. การส่งเสริมและให้ความรู้ด้านทันตกรรมป้องกัน แก่เด็กในโรงเรียนและประชาชนในชุมชน
 3. การให้บริการทันตกรรม
 4. การนิเทศ ติดตาม  ประเมินผลงาน  เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านทันตสาธารณสุข
 5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ) งานเภสัชกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. การบริหารยา เวชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ทางการแพทย์
 2. การกำหนดบัญชียาหลักและควบคุมการจัดซื้อ จัดหา การเบิกจ่ายยาเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์
 3. งานวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับงานด้านเภสัชสาธารณสุข
 4. การนิเทศ ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานด้านเภสัชสาธารณสุข
 5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
f t g