Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

185241
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
45
89
1438
2761
185241

บุคลากรฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

บุคลากรฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


นางสุกัญญา พันธ์เดช
 หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  


  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จ่าเอกอรรถพล  บุบผา
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน 


  

นางสาวชลียา ใยแก้ว
นักวิชการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


 

 

นายขจรศักดิ์ ขนบวิวัฒนาการ 
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


นายอนันต์ ทะสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นายชัยวัฒน์  จิตรมงคลศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 


นายสหชาติ พิทักษ์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ  


นายประชารักษ์ ประติโก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 


นายอนิวัตต์ ควบคุม
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นายวิฑูรย์ สุขแสงประยูร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


  

 

นางธนวรรณ สุมนเมธี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง


 

นางนัยนา สงวนทรัพย์
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


นางสาวปภัสสร จันทรควร
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


 

นายกิตติ คำตา
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


 

 

นายเฉลิม แก้ววิเศษ
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์


 

 

 

 

 

 

 

 

นายอุทิศ ทองคำอยู่

พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์