Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

187495
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
187
173
1076
2616
187495

บุคลากรฝ่ายพัฒนารายได้

บุคลากรฝ่ายพัฒนารายได้

นางรวิกานต์ กุณโฮง
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 


งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้ 

 

 นางธัญพร เดชนอก 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการนางสาวกรรณิกา   ถวิลการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


 

 

  

นางสาวรัญญานีย์  ขัติยะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


 

นางสาวเขมจิรา ภูสะทด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


 

นางจีระนัน  นามพรหม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


 

นายวงศกร  ไทยประเสริฐ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


 

น.ส.วนา   วระบุตร
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้


 น.ส.ชลันดา  โพธินาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


 

นางสกาวรัตน์อัฉรา นนทการ
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้


 

 น.ส.ชุติมา  โพธินาม
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


 

น.ส.ประไพศรี ไชยโย
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


 

น.ส.อภิชญา  ดาทุมมา
พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์


 

 

นางเสนอ พิพัฒไชยศิริ
พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์


 

 

นายประสิทธิ์  ไชยธรรมมา
พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ 


 

  

นายอภิวัฒน์  ถาพินนา
พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ 

 


งานผลประโยชน์

 

 

 

 

 

 

 

(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


 

นางสาวนัฐกานต์  คำแสนโคตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 


 

นางสาวธิดารัตน์  สายเหลา
พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์


งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม

นางสาวณัฐรดา พรหมชมชา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
หัวหน้างานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์


 

 

นางสาวปุณยาพร  สุวรรณสม
พนักงานจัดเก้บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์


 

 

 

 

 

 

 

นางเพลินพิศ เพียสุพรรณ
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์ 


 

 

 

 

 

นางสุกัญญา เสนเคน
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์


 

 

 

 

 

นางสาวจิรวดี ทองสืบสาย
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์


 

 

 

 

 

 

นางประนอม อุปลี
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์


 

 

 

 

 

 

 

นายชนภัทร แป่มจำนัก
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์


 

 

 

 

 

 

นายมานิต สมภาร
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์