Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

187482
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
174
173
1063
2616
187482

บุคลากรฝ่ายการเงินและบัญชี

บุคลากรฝ่ายการเงินและบัญชี 

 

 

(นางสาวลัดดา  ชิ้นปิ่นเกลียว)
หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


งานจัดทำรายงานประจำวัน เดือน ปี

 

 

นางสาวพรทิภา  ก้อนใจจิตร
   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
  


  

 

นางสาวจีระยา ศรีแสง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นางสาวประภัสสร สุวรรณสม
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


 

งานจัดทำเช็ค ทำเอกสารการจ่ายเงิน

นางนิตยา  สิมมะลี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 


 

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอลิศรา อินไข
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


งานจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย

นางสาวจิตรา  แสนวัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 

 

นางสาวนันนภา คำโสกเชือก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 


 

 

 

 

 

 

นางสายฝน คำภูเวียง
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์ (ทักษะ)


 

 

 

 

 

 

 

นางสาวฐิติรัตน์ คุณไชยวงค์
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์ (ทักษะ)