Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

185247
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
51
89
1444
2761
185247

KPI สำนักคลัง

ตัวชี้วัด KPI  สำนักคลัง เทศบาลนครขอนแก่น

1.ร้อยละของผู้ที่มาชำระภาษีต่อผู้ที่ต้องชำระภาษีทั้งหมด

2.ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่เพิ่มขึ้น

3.พัฒนาแหล่งรายได้และกิจการเพิ่มขึ้น

4.ร้อยละของจำนวนโครงการที่สามาถจัดซื้อจัดจ้างตามกำหนดเวลา

5.ร้อยละงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนทั้งหมด

6.ร้อยละของจำนวนฏีกาที่สามารถปฏิบัติได้ตามประกาศมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ด้านจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับและการเบิกจ่ายเงิน

7.ร้อยละของจำนวนเงินที่เหลือจ่ายจากการประกวดราคาและสอบราคาในการจัดซือจัดจ้าง

      -เมือเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้
      -เมื่อเทียบกับราคากลาง