Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

185245
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
49
89
1442
2761
185245

บุคลากรฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

บุคลากรฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

 

 นางผกาสร ไขกัณหา 
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  


งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

 

 

นางสาวพูลทรัพย์  ศรีเศษ
นักวิชาการคลังชำนาญการ


 

 

นางสุดใจ  ศรีเศษ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางปุณณดา ดวงจิตร
พนักงานเก็บเงิน (ทักษะ)


 งานพัฒนากิจการพาณิชย์

นางสาววิภารัตน์ มูลมาตย์ 
นักวิชาการคลังชำนาญการ 


 
 น.ส.เพชรี หวานนอก 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 


  

นายวรพล ประวันเต 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 


 

งานจดทะเบียนพาณิชย์  

 

 

นางภรณ์พัชยา ภูมิรินทร์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


  

นางสาวลลิดา กิติมังกร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


 

นางสาวณัฐชา พันนา
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


 

 

 

 

 

 

นางอุทิศ ปัสสี 
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์ (ทักษะ)