สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

การปฏิบัติงานทะเบียน

  การปฏิบัติงานทะเบียนในการแจ้งเกิด  คลิ๊ก

  การปฏิบัติงานทะเบียนในการแจ้งตาย  คลิ๊ก

  การปฏิบัติงานทะเบียนในการแจ้งย้ายออก  คลิ๊ก

  การปฏิบัติงานทะเบียนในการแจ้งย้ายปลายทาง  คลิ๊ก

  การปฏิบัติงานทะเบียนในการแจ้งย้ายเข้า  คลิ๊ก