สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

          ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแล และอำนวยการการดำเนินงานของงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม งานกระจายอำนาจ และงานรับฟังความคิดเห็น

          1. งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

(2) งานวิเคราะห์ภาระกิจการให้ภาคประชาชนหรือชุมชนเข้ามีส่วนร่วมการบริหารงานราชการเทศบาล

(3) งานรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(4) งานเรียนรู้และพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          2. งานกระจายอำนาจ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานศึกษาแนวทางการกระจายอำนาจแก่ชุมชน

(2) งานวิเคราะห์ภารกิจปริมาณงานเพื่อถ่ายโอนแก่องค์กรชุมชน 

(3) งานรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนชุมชนตามภารกิจถ่ายโอน

(4) งานควบคุมตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานที่ถ่ายโอนแก่ชุมชน

(5) งานเรียนรู้และพัฒนาการถ่ายโอนภารกิจแก่ชุมชน

(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          3. งานรับฟังความคิดเห็น  มีหน้าทีเกี่ยวกับ

(1) งานศึกษาแนวทางกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

(2) งานวิเคราะห์ความคิดเห็นปัญหาข้อร้องทุกข์ของประชาชนด้านต่างๆ

(3) งานรับผิดชอบการจัดทำประชามติและประชาพิจารณ์ตามกฎหมาย

(4) งานประมวลความคิดเห็นประชาชนและสรุปรายงานพร้อมแนวทางแก้ไข

(5) งานเรียนรู้และพัฒนาการถ่ายโอนภารกิจแก่ชุมชน

(6) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน

(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย