สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

ฝ่ายกิจการสภา

           ฝ่ายกิจการสภา  มีหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแลการประชุมของนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่นและส่งเสริมกิจการของสภาเทศบาล 

          1. งานการประชุม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) จัดเตรียมเอกสารการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น

(2) จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น

(3) จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น

(4) จัดทำรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น

(5) จัดทำทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ งานการประชุมและกิจการสภา

(6) การจองห้องประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น

(7) ถอดเทปการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น และการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานฯ

(8) จัดเตรียมเอกสารการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น 

(9) จัดทำรายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลเทศบาลนครขอนแก่น

(10) จัดเตรียมเอกสารการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด และเลขานุการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด   

(11) จัดทำรายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(12) ถอดเทปการประชุมสันนิบาตเทศบาลเทศบาลจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(13) จัดเตรียมเอกสารการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด 

(14) จัดทำรายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(15) ถอดเทปการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(16) ติดต่อ หารือ และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(17) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

          2. งานส่งเสริมกิจการสภา  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) จัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร

(2) จัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร

(3) จัดทำบัตรประจำตัวสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร

(4) การลาของสมาชิกสภาเทศบาล

(5) จัดทำพิมพ์หนังสือราชการ คำสั่ง และประกาศ การแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

(6) การศึกษาฝึกอบรมของสมาชิกสภาเทศบาล

(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย