สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

ฝ่ายอำนวยการ

           ฝ่ายอำนวยการ  มีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแล และอำนวยการการดำเนินงานของงานการท่องเที่ยวและวิเทศสัมพันธ์ งานแผนและงบประมาณ งานบริหารทั่วไป 

          1. งานการท่องเที่ยวและวิเทศสัมพันธ์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล

(2) งานควบคุมกิจการการบริหารท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล

(3) งานต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยว รวมทั้งดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว

(4) งานประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเขตเทศบาล

(5) งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจและบริการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว

(6) งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผล และให้คำแนะนำปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผน

(7) พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อความร่วมมือและความช่วยเหลือจากต่างประเทศในเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงานความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการและอื่นๆ 

(8) แปลเอกสารและโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

(9) ฝึกอบรม ตอบปัญหาและชี้แจ้งเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด

(10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          2. งานแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  

(1) การจัดทำแผนพัฒนาทุกระดับและการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนา

(2) การจัดทำเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการติดตามประเมินผล

(3) การจัดระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล พร้อมการรายงาน

(4) การจัดทำและรวบรวมแผนยุทธศาสตร์สำนักปลัดเทศบาล

(5) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล

(6) งานการประสาน รวบรวม และจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ และเข้าร่วมประกวดรางวัลต่างๆ

(7) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

          3. งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล

(2) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล

(3) การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาจิตใจ และร่างกาย เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

(4) การวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังสำนักปลัดเทศบาล

(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย