สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

          ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับ ดูแล และอำนวยการการดำเนินงานของงานธุรการและงานสารบรรณ

          1. งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  

(1) งานเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักปลัดเทศบาล

(2) งานการเงินและบัญชี

(3) งานพัสดุ

(4) งานรัฐพิธี

(5) งานต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน

(6) งานรับ - ส่งไปรษณีย์

(7) งานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยในสำนักงาน

(8) งานเสนอหนังสือ

(9) งานประสานงาน

(10) งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ

(11) งานเบิกจ่ายงบประมาณประเภทวัสดุเชื้อเพลิงของทุกสำนัก/กอง

(12) งานเบิกจ่ายงบประมาณประเภทกระดาษ หมึกพิมพ์ของทุกสำนัก/กอง

(13) ควบคุมการใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย

(14) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานการกุศล งานปฏิคม 

          2. งานสารบรรณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการภายนอก

(2) ควบคุมและออกเลขที่คำสั่ง

(3) ควบคุมและออกเลขที่ประกาศ

(4) ติดตามงานและประสานงานภายนอกและภายในสำนักงาน

(5) จัดทำรายงานสรุปหนังสือรับ - ส่งประจำปี

(6) การลงทะเบียนและควบคุมการรับ - ส่งหนังสือลับ

(7) งานอื่นที่ได่รับมอบหมาย 

          3. งานเลขานุการผู้บริหาร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานโต้ตอบและพิมพ์งานต่างๆ ที่สำคัญ

(2) งานจัดการเกี่ยวกับการประชุม

(3) งานเก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ

(4) งานเสนอหนังสือและส่งหนังสือที่สั่งการแล้วไปยังฝ่ายต่างๆ

(5) งานจัดการเกี่ยวกับการนัดหมายผู้บริหาร

(6) งานประสานงานระหว่างผู้บริหารและฝ่ายต่างๆ  

(7) งานจัดการเอกสารต่างๆ ของผู้บริหารตามที่ได่รับมอบหมาย

(8) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

          4. งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง  มีหน้าที่ในการให้บริการรถยนต์รับ - ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปติดต่อราชการภายนอกและภายใน ได้แก่ การติดต่อราชการ และมีหน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบรถยนต์ โดยการตรวจสอบสภาพและส่วนต่างๆ ของรถยนต์ รักษาความสะอาดของตัวรถ และต้องดำเนินการควบคุม วางแผน กำกับให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

(1) ควบคุมกำกับดูแลพนักงานในงานพาหนะส่วนกลาง

(2) จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของเทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็นตามระเบียบ

(3) อำนวยความสะดวกแก่ให้ผู้บริการและพนักงานเทศบาลหรือผู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่

(4) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเทศบาลนครขอนแก่น

(5) ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงให้รถยนต์พร้อมใช้งาน

(6) จัดเก็บข้อมูลการใช้รถยนต์ของงานพาหนะส่วนกลาง

(7) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย