สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

ฝ่ายบริหารงานขนส่ง

          ฝ่ายบริหารงานขนส่ง  มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแล และอำนวยการการดำเนินงานของงานแผนระบบการขนส่ง งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร และงานสถานีขนส่งผู้โดยสารปรับอากาศ  

          1. งานแผนระบบการขนส่ง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานจัดระบบการขนส่ง และธุรกิจการขนส่ง

(2) งานการวางแผนระบบการขนส่งและการจราจร

(3) งานพัฒนาการบริการและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

(4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          2. งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น

(2) งานการควบคุมการเดินรถโดยสารเข้า - ออกสถานีขนส่งผู้โดยสาร

(3) งานการให้บริการแก่ผู้โดยสารตามภารกิจ

(4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          3. งานสถานีขนส่งผู้โดยสารรถปรับอากาศ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารรถปรับอากาศ

(2) งานการควบคุมการเดินรถโดยสารเข้า - ออกสถานีขนส่งผู้โดยสารรถปรับอากาศ

(3) งานการให้บริการแก่ผู้โดยสารตามภารกิจ

(4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          4. งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานการเงินและบัญชี

(2) งานจัดซื้อจัดจ้าง

(3) งานจัดเก็บรายได้ของสถานีขนส่ง

(4) งานงบประมาณ

(5) งานจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานทุกประเภท

(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย