สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

          ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน  มีหัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแล และอำนวยการการดำเนินงานของงานทะเบียนราษฎร 1 และ 2 และงานส่งเสริมการเลือกตั้งและศูนย์บริการร่วม  

          1. งานทะเบียนราษฎร 1  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานบังคับการตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

(2) งานบังคับการตาม พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508

(3) งานปฏิบัติตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

(4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          2. งานทะเบียนราษฎร 2  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานบังคับการตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

(2) งานตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

(3) งานบังคับการตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508

(4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          3. งานทะเบียนราษฎร 3  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานบังคับการตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

(2) งานบังคับการตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508

(3) งานปฏิบัติตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

(4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          4. งานส่งเสริมการเลือกตั้งและศูนย์บริการร่วม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลือกตั้งทุกระดับ

(2) งานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

(3) การให้บริการศูนย์บริการร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น 

(4) งานประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการเลือกตั้งและศูนย์บริการร่วม

(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย