สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

ฝ่ายปกครอง

          ฝ่ายปกครอง  มีหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแล และอำนวยการการดำเนินงานของงานเทศกิจ งานควบคุมการจราจร งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  

          1. งานเทศกิจ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเหตุรำคาญ

(2) งานควบคุมตรวจสอบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3) งานประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

(4) งานการควบคุมและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          2. งานควบคุมการจราจร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านการจราจร

(2) งานจัดระบบการจราจรภายในเขตเทศบาล

(3) งานประสานงานกับหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการจราจร

(4) งานวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาระบบการจราจร

(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          3. งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานควบคุมตรวจสอบและการขออนุญาตกิจการค้า/สถานประกอบการ/สถานบันเทิงที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเหตุรำคาญ

(2) งานประสานงานกับจังหวัด อำเภอ และหน่วยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในพื้นที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

(3) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

(4) งานทางด้านกฎหมาย งานสอบสวน ควบคุมการตรวจสอบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5) งานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย