ประจำปีงบประมาณ 2564

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 22  เชื่อมซอยวาสนา(ถนนจอมพล) 1,819,000
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยราษฎร์คนึง 35 แยกซ้าย     (ชุมชนโนนชัย 3) 803,000
3 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยฉิมนาคพันธ์  (ชุมชนโนนทัน 7) 1,351,000
4 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยชัยพฤกษ์ 5/1, ซอยชัยพฤกษ์ 6/2 และซอยชาตะผดุง 15/4 ชุมชนโนนทัน 3 678,000
5 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยชัยพฤกษ์ 6 ชุมชนโนนทัน 3 1,079,000
6 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยชัยพฤกษ์ 8 ชุมชนโนนทัน 3 1,526,000
7 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยดอกคูณ 3  ชุมชนโนนทัน 7 673,000
8 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยพัทยา 3 แยกซ้าย เชื่อม ซอยพัทยา 8 (ชุมชนโนนทัน 8) 926,000
9 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยโพธิสาร 1  (ชุมชนโนนทัน 9) 454,000
10 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเมตตา 1  ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2 989,000
11 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยรอบเมือง 11 แยก 1 ชุมชนคุ้มหนองคู 328,000
12 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยวุฒาราม 10 แยกขวา  (ชุมชนโนนหนองวัด 1) 637,000
13 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยหน้าบ้านเลขที่ 169/275 - หน้าบ้านเลขที่ 109/106 (ชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา) 375,000
14 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยอนามัย 7 (ซอยแยกด้านหลังร้านเนื้อย่าง)  ชุมชนโนนทัน 4 275,000
15 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโพธิสาร(ช่วงปลาย)  (ชุมชนโนนทัน 9) 735,000
16 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยคุ้มพรประทาน ชุมชนศรีฐาน 3 717,000
17 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยชาตะผดุง 21 ชุมชนโนนทัน 3 233,000
18 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยทานตะวัน 1 ชุมชนโนนทัน 7 524,000
19 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยพิพุฒิ  (ชุมชนโนนทัน 2) 823,000
20 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยโพธิสาร 13  (ชุมชนโนนทัน 2) 379,000
21 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยโพธิสาร17  ชุมชนโนนทัน 5 809,000
22 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยเมตตา 2 (ช่วงปลาย) (ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร) 2,301,000
23 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยวีระวรรณ 4 และซอยเหล่านาดี 1 (ชุมชนแก่นนคร) 1,094,000
24 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยศรีจันทร์ 10/1 แยก 6/2 (ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์) 349,000
25 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยเหล่านาดี 10/2, ซอยเหล่านาดี 10/6, ซอยเหล่านาดี 8/1, ซอยเหล่านาดี 8/2 และซอยเหล่านาดี 8/3  ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 1,856,000
26 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยเหล่านาดี 4/4  (ชุมชนหลังสนามกีฬา 2) 1,033,000
27 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเวชยันต์ แยก 1 (ชุมชนพระลับ) 155,000
28 ก่อสร้างบูรณะผิวทางคอนกรีต(เดิม) ซอยศรีมารัตน์ 5/1 (ชุมชนสามเหลี่ยม 1) 215,000
29 ก่อสร้างบูรณะผิวทางคอนกรีต(เดิม) ซอยศรีมารัตน์ 8/9 (ซอยชานันท์) ชุมชนสามเหลี่ยม 1 350,000
30 ก่อสร้างบูรณะผิวทางคอนกรีต(เดิม) ถนนศรีมารัตน์ (ช่วงจากแยกตัดถนนมะลิวัลย์ถึงสี่แยกตัดถนนหมอชาญอุทิศ) ชุมชนสามเหลี่ยม 1 335,000
31 ก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ช่วงจากบ้านเลขที่ 500/1-2 ถึง ศาลาชุมชนเทพารักษ์ 4 (ชุมชนเทพารักษ์ 4) 265,000
32 ก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ช่วงจากบ้านเลขที่ 98/1-2 ถึง บ้านเลขที่ 98/52 (ชุมชนเทพารักษ์ 5) 431,000
33 ก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยไกรเลิศ (ชุมชนสามเหลี่ยม 2) 180,000
34 ก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยมะลิวัลย์11(ชุมชนศรีฐาน 3) 310,000
35 ก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยมิตรภาพ 5 (ชุมชนมิตรภาพ) 240,000
36 ก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยวุฒาราม 9 ชุมชนโนนหนองวัด 3 384,000
37 ก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยศรีมารัตน์ 22/3 และซอยศรีมารัตน์ 22/4 (ชุมชนสามเหลี่ยม 2) 268,000
38 ก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยศรีมารัตน์ 38 (ชุมชนตะวันใหม่) 349,000
39 ก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ภายในพื้นที่ชุมชนโนนทัน 3 347,000
40 ก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ภายในพื้นที่ชุมชนโนนทัน 6 298,000
41 ก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ภายในพื้นที่ชุมชนหนองวัดพัฒนา 585,000
42 ก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ภายในพื้นที่ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4 519,000
43 ก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ภายในพื้นที่ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 932,000
44 ก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม)ซอยมิตรภาพ 13 (ชุมชนหนองแวงตราชู 2) 366,000
45 ก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ถนนเลียบบึงทุ่งสร้าง(ช่วงจากแยกตัดถนนชาตะผดุงถึงแยกตัดถนนทางเข้าบึงทุ่งสร้าง) 8,029,000
46 ก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยประชาสโมสร 38/1 (ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์) 9,810,000
47 ก่อสร้างปรับปรุงผิวทางและบำรุงรักษาทาง ซอยมะลิวัลย์ 2 ( ชุมชนสามเหลี่ยม 5) 335,000
48 ก่อสร้างปรับปรุงผิวทางและบำรุงรักษาทาง ซอยศิลปสนิท 10 (ชุมชนสามเหลี่ยม 4) 1,226,000
49 ก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ภายในชุมชนเทศบาลเขต 2 345,000
50 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ช่วงจากศาลาชุมชนเทพารักษ์ 4 ถึง บ้านเลขที่ 500/127 (ชุมชนเทพารักษ์ 3) 1,797,000
51 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมะลิวัลย์ 3 (ซอยหลัง ร.พ.ราชพฤกษ์เดิม) ชุมชนศรีฐาน 2 552,000
52 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยมิตรภาพ 4 (ชุมชนศรีฐาน 2) 787,000
  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ(BBL)  จำนวน 22,500,000  บาท และเทศบาลสมทบร้อยละ 10 เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท)  
53 ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง 2,500,000
  เงินอุดหนุนตามข้อ 24 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  
54 ค่าบูรณะและบำรุงรักษาถนนมะลิวัลย์ 6,850,000
55 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) 35,000
56 โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน 3 สายทาง 2,000,000
57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำตามถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล 2,000,000
58 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ โดยการดูด ฉีด ล้าง ท่อระบายน้ำ ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 8 สาย 7,200,000
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  72,761,000