ประจำปีงบประมาณ 2563

1.ค่าปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง (สำนักการช่าง) 770,000 บาท
2.ค่าก่อสร้างธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 400,000 บาท
3.ค่าก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 1,176,000 บาท
4.ค่าก่อสร้างห้องน้ำภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 950,000 บาท
5.ค่าอำนวยความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 267,000 บาท
6.ค่าอำนวยความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 315,000 บาท
7.ค่าอำนวยความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 234,000 บาท
8.ค่าก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 633,000 บาท
9.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องเรียน (จำนวน 24 ห้องเรียน) อาคาร 1โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 60,000 บาท
10.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร 8 ( ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 60,000 บาท
11.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 160,000 บาท
12.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 4 อนุบาล (อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น 6 ห้องเรียน) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  123,000 บาท
13.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 5(อาคาร ค.ส.ล.4 ชั้น 18 ห้องเรียน) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 651,000 บาท
14.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 7 (ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 141,000 บาท
15.ค่าปรับปรุงฝ้าเพดาน พร้อมระบบป้องกันนก อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 520,000 บาท
16.ค่าปรับปรุงพื้นถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 320,000 บาท
17.ค่าปรับปรุงพื้นสนามคอนกรีต หน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 480,000 บาท
18.ค่าปรับปรุงอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 1,900,000 บาท
19.ค่าก่อสร้างหลังคาหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง  และซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง 185,000 บาท
20.ค่าต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม 225,000 บาท
21.ค่าปรับปรุงห้องครัวและต่อเติมหลังคาเชื่อมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเคหะ 160,000 บาท
22.ค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการ สนามกีฬาบึงแก่นนคร 850,000 บาท
23.ค่าก่อสร้างเครื่องออกกำลังกายภายในชุมชนคุ้มหนองคู 160,000 บาท
24.ค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ถนนรอบบึงแก่นนคร 1,170,000 บาท
25.ค่าก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งสวนสาธารณะหนองบอน ชุมชนศรีฐาน 1 3,550,000 บาท
26.ค่าก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางเท้าศาลหลักเมืองและงานระบบไฟฟ้า 1,284,000 บาท
27.ค่าก่อสร้างป้ายชุมชน จำนวน 5 จุด 179,000 บาท
28.ค่าปรับปรุงติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง 732,000 บาท
29.ค่าปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร แบบ ปรับเปลี่ยนได้ ตามสภาพการจราจร (แยกเซ็นทรัล,แยกเจริญศรี,แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกฉียงเหนือ) 7,730,000 บาท
30.ค่าปรับปรุงลานออกกำลังกายกลางแจ้งบริเวณพื้นที่ชุมชนการเคหะ 69,000 บาท
31.ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(จากเขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น) 12,150,000 บาท
32.ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(ถนนกสิกรทุ่งสร้าง– ถนนประชาสโมสร 21) 19,640,000 บาท
33.ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโพธิสาร(จากช่วงถนนรอบบึงแก่นนคร – ถนนโพธิสารสุดเขตเทศบาลฯ) 3,360,000 บาท
34.ก่อสร้างศาลารอรถประจำทางถนนมะลิวัลย์  ชุมชนศรีฐาน 3 477,000 บาท
35.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีจันทร์ 29 (ซอยข้างหมู่บ้านเรา 2 แยก 1) ชุมชนศิริมงคล 363,000 บาท
36.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบท่อระบายน้ำและบูรณะผิวจราจรเดิม ซอยเหล่านาดี 12 (ช่วงจากแยกถนนเหล่านาดีถึงสุดแนวเขตเทศบาลนครขอนแก่น) 3,570,000 บาท
37.ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบท่อระบายน้ำ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/4 ชุมชนหลังศูนย์ราชการ1 300,000 บาท
38.ค่าก่อสร้างถนนและวางท่อระบายน้ำ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 12 เชื่อม ซอยราษฎร์คนึง 3 ชุมชนดอนหญ้านาง 1 2,411,000 บาท
39.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ซอยเคหะ4 ชุมชนการเคหะ 1,000,000 บาท
40.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ซอยชัยพฤกษ์ 2 ชุมชนโนนทัน3 334,000 บาท
41.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ซอยมิตรเสรี 3 ชุมชนโนนทัน9 880,000 บาท
42.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเจริญสุข  ชุมชนบะขาม 540,000 บาท
43.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชาตะผดุง 7 ชุมชนบ้านบะขาม 1,900,000 บาท
44.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาสโมสร 48 ชุมชนทุ่งเศรษฐี 960,000 บาท
45.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 10/1 ซอย 1 ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์ 590,000 บาท
46.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 6 ชุมชนคุ้มหนองคู 280,000 บาท
47.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชาตะผดุง (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนประชาสโมสรถึงบริเวณปากซอยชาตะผดุง 1) ชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา 2,002,000 บาท
48.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเกวียนทองช่วงปลาย ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1 300,000 บาท
49.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยฉิมพลี7 ชุมชนโนนทัน1 300,000 บาท
50.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยฉิมพลี9/1 แยก2 ชุมชนโนนทัน1 280,000 บาท
51.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทพารักษ์ 4 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ 638,000 บาท
52.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยโพธิสาร 8 ชุมชนโนนทัน2 760,000 บาท
53.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยมิตรภาพ 25 ชุมชนหนองแวงตราชู 2 3,383,000 บาท
54.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยมิตรภาพ 8/6 ทิศเหนือโรงเรียนไพบูลย์  ชุมชนหนองแวงตราชู 3 473,000 บาท
55.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเมตตา2 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2 1,750,000 บาท
56.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยแยกซอยอดุลยาราม ซอย7/2 (หอพักทวินทาวเวอร์)  ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม 534,000 บาท
57.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยวุฒาราม 8/2 ชุมชนโนนหนองวัด 1 350,000 บาท
58.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยวุฒาราม9(ช่วงหมู่บ้านมุ่งงาม) ชุมชนโนนหนองวัด 3 350,000 บาท
59.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยศรีมารัตน์ 21 ชุมชนหนองแวงตราชู 3 687,700 บาท
60.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยศรีมารัตน์ 8/1  ชุมชนสามเหลี่ยม 1 687,000 บาท
61.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขสบาย 13 ชุมชนโนนทัน2 400,000 บาท
62.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยหนองวัด 1/4 ชุมชนหนองวัดพัฒนา 690,000 บาท
63.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยหน้าเมือง 11 ช่วงปลาย ชุมชนโนนหนองวัด 1 300,000 บาท
64.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยหน้าเมือง 19 ชุมชนโนนหนองวัด 4 390,000 บาท
65.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเหล่านาดี 10/14 ชุมชนหลังสนามกีฬา1 700,000 บาท
66.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเหล่านาดี 10/15 ชุมชนหลังสนามกีฬา1 400,000 บาท
67.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเหล่านาดี 10/3 ชุมชนหลังสนามกีฬา1 350,000 บาท
68.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนหนองวัด ชุมชนหนองวัดพัฒนา 1,250,000 บาท
69.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ซอยร่วมพัฒนา แยก2 ชุมชนโนนทัน8 2,760,000 บาท
70.ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร 230,000 บาท
71.ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนการเคหะ 450,000 บาท
72.ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนโนนทัน 5 460,000 บาท
73.ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนโนนทัน 8 280,000 บาท
74.ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนโนนทัน3 2,360,000 บาท
75.ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนโนนทัน6 1,230,000 บาท
76.ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนโนนทัน7 2,070,000 บาท
77.ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนโนนทัน9 420,000 บาท
78.ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเมตตา 1 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2 1,330,000 บาท
79.ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี6/6และซอยเหล่านาดี10/24 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 660,000 บาท
80.ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ชุมชนโนนทัน 4 1,120,000 บาท
81.ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยวุฒาราม9 แยกขวา ชุมชนโนนหนองวัด 3 310,000 บาท
82.ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยเหล่านาดี 4 และซอยเหล่านาดี 4/3 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 550,000 บาท
83.ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนวุฒาราม (ช่วงถนนรื่นรมย์ถึงประตูวัดวุฒาราม) ชุมชนคุ้มวุฒาราม 1,250,000 บาท
84.ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยสมานมิตร ช่วงปลายชุมชนโนนทัน2 1,480,000 บาท
85.ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยหน้าเมือง 17 ชุมชนโนนหนองวัด 4 350,000 บาท
86.ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1 270,000 บาท
87.ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีธาตุ 6และซอยศรีธาตุ 1(ซอยบ้านแม่แอ๋ว) ชุมชนบ้านตูม 290,000 บาท
88.ค่าก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และบำรุงรักษาทาง ซอยศรีจันทร์ 23 ชุมชนศรีจันทร์พัฒนา 1,720,000 บาท
89.ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 5 ถึงหมอชาญอุทิศ ชุมชนไทยสมุทร 2,317,800 บาท
90.ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยบ้านกอก 18/3 (หอพักเซนทรัลถึงหอพักพัฒนา และหอพักมาดา)  ชุมชนเทคโนภาค 4,181,000 บาท
91.ค่าก่อสร้างสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 13,  ซอย 14  ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง 3,000,000 บาท
92.ค่าติดตั้งระบบไฟแสงสว่างบริเวณถนนรอบบึงทุ่งสร้าง จากหน้าศูนย์ออทิสติกถึงแยกซอยประชาสโมสร 38 ตัดถนนรอบบึงทุ่งสร้าง 3,994,000 บาท
93.ค่าบูรณะผิวจราจร ซอย 8 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง 220,000 บาท
94.ค่าบูรณะผิวจราจร ซอยชาตะผดุง 12, ซอยชาตะผดุง 14 และซอยชาตะผดุง 16 ชุมชนนาคะประเวศน์ 230,000 บาท
95.ค่าบูรณะผิวจราจร ซอยประชาสโมสร 32 และซอยประชาสโมสร 38 ชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา 245,000 บาท
96.ค่าบูรณะผิวจราจร ซอยประชาสโมสร 48 ชุมชนทุ่งเศรษฐี 300,000 บาท
97.ค่าบูรณะผิวจราจร ซอยศรีจันทร์ 41, ซอยศิริวัน และซอยร่วมใจสามัคคี ชุมชนหนองใหญ่ 2 330,000 บาท
98.ค่าบูรณะผิวจราจร และบำรุงรักษาทาง ซอยบุญมี  ชุมชนหนองแวงตราชู 3 232,000 บาท
99.ค่าบูรณะผิวจราจร และบำรุงรักษาทาง ซอยมิตรภาพ 8/1,8/7 ชุมชนหนองแวงตราชู 3 421,000 บาท
100.ค่าบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทาง ซอยกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 13/11 ชุมชนดอนหญ้านาง1 300,600 บาท
101.ค่าบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทาง ซอยธารทิพย์ 2 ชุมชนธารทิพย์ 620,000 บาท
102.ค่าบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทาง ซอยผดุงศิลป์ ชุมชนคุ้มหนองคู 330,000 บาท
103.ค่าบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทาง ซอยพัฒนา ชุมชนดอนหญ้านาง1 387,000 บาท
104.ค่าบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทาง ซอยราษฏร์คนึง 20 (ซอยศิลาแลง) ชุมชนโนนชัย 1 622,000 บาท
105.ค่าบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทาง ซอยหลังศูนย์ราชการ 14 ชุมชนหลังศูนย์ราชการ1 871,000 บาท
106.ค่าบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทาง ถนนกสิกรทุ่งสร้าง(ช่วงจากสามแยกตัดถนนประชาสโมสรถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่น) 7,611,000 บาท
107.ค่าบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทาง ถนนชาตะผดุง (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงสามแยกตัดถนนโพธิสาร) 1,730,000 บาท
108.ค่าบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทาง ถนนรอบบึงทุ่งสร้าง(ช่วงจากแยกทางเข้าหมู่บ้านเบสท์โฮม 2 ถึงบริเวณอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์กลางแจ้งบึงทุ่งสร้าง 841,000 บาท
109.ค่าบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทาง ถนนรอบเมือง (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนชีท่าขอน  ถึง สามแยกตัดถนนประชาสโมสร) 1,180,000 บาท
110.ค่าบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทาง ถนนศรีจันทร์  (ช่วงจากปากซอยศรีจันทร์ 12 ถึง สุดแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันออก ) 3,100,000 บาท
111.ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยเทพผาสุข (ซอยแยกข้างชลประทาน)  ชุมชนสามเหลี่ยม 5 428,000 บาท
112.ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยประชาสร้างสรรค์ ชุมชนสามเหลี่ยม 5 410,000 บาท
113.ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยพระชัย  ชุมชนหนองแวงตราชู 1 473,000 บาท
114.ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยโพธิ์ทองช่วงระหว่าง ซอย1 ถึงซอย 4  ชุมชนตลาดต้นตาล 263,000 บาท
115.ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยมิตรภาพ ซอย 14  ชุมชนสามเหลี่ยม5 1,152,000 บาท
116.ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยแยกซอยเทพผาสุข  ถึงซอยณรงค์ยิม ชุมชนสามเหลี่ยม3 182,700 บาท
117.ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีมารัตน์ 16 ชุมชนสามเหลี่ยม2 554,000 บาท
118.ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีมารัตน์ 18 ชุมชนสามเหลี่ยม2 583,000 บาท
119.ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีมารัตน์ 20 ชุมชนสามเหลี่ยม2 683,000 บาท
120.ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีมารัตน์ 26 ชุมชนสามเหลี่ยม2 611,000 บาท
121.ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีมารัตน์ 26 ซอยแยก 1 ชุมชนสามเหลี่ยม2 349,000 บาท
122.ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีมารัตน์ 28 ชุมชนสามเหลี่ยม2 316,000 บาท
123.ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีมารัตน์ 30 ชุมชนสามเหลี่ยม2 317,000 บาท
124.ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีมารัตน์ 32 ชุมชนสามเหลี่ยม2 315,000 บาท
125.ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีมารัตน์ 34 ชุมชนสามเหลี่ยม2 253,000 บาท
126.ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยอำนวยโชค ชุมชนศรีฐาน 1 308,000 บาท
127.ค่าปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนสี่แยกขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางใต้(ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศใต้) 5,000,000 บาท
128.ค่าปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยวีระวรรณ2/1 ชุมชนแก่นนคร 900,000 บาท
129.ค่าปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ  ซอยศรีมารัตน์ซอย 10 แยกขวา     ชุมชนสามเหลี่ยม  1 125,000 บาท
130.ค่าปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ  ซอยสันติสุข  ชุมชนสามเหลี่ยม1 241,000 บาท
131.ค่าปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ  ซอยอนัตตา ชุมชนศรีฐาน 1 200,000 บาท
132.ค่าปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านเลขที่ 97-133 ชุมชนศรีฐาน 1 243,000 บาท
133.ค่าปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีมารัตน์ซอย 26 ,34 ถึงถนนศรีมารัตน์ ชุมชนสามเหลี่ยม 2 2,221,000 บาท
134.โครงการค่าจ้างออกแบบและประมาณการอาคารตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดเจ้าพ่อทองสุข) 348,500 บาท
135.ค่าติดตั้งตาข่ายป้องกันนก ตลาดโต้รุ่งร่วมจิต 620,000 บาท