ประจำปีงบประมาณ 2562

ที่ โครงการ งบประมาณ
1 ก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตโนนหนองวัด 31,500,000
2 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 703,000
3 ปรับปรุงประตูรั้วสแตนเลส โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 148,000
4 ปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 348,000
5 ปรับปรุงสนามวอลเล่ย์บอล โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 110,000
6 ปรับปรุงอาคารฐานพะยอม โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 560,000
7 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างบ้านโนนทัน 150,000
8 ก่อสร้างประตูเหล็ก สถานีขนถ่ายขยะ จำนวน 2 ประตู 160,000
9 ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพร้อมทางเดินและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงจากท่าน้ำวัดเสาเดี่ยวไปทางทิศเหนือถึงท่าน้ำบริเวณลานเจ้าแม่กวนอิม 19,400,000
10 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเกวียนทอง (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1) 735,500
11 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเกสร แยก 2 (ชุมชนโนนหนองวัด 2) 485,600
12 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเกสร แยก 3 (ชุมชนโนนหนองวัด 2) 469,900
13 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างวัดป่าเทพนิมิตร (ชุมชนหนองใหญ่ 2) 561,000
14 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยโพธิสาร 9 (ช่วงข้างวัดศรีสว่าง) ชุมชนโนนทัน 9 586,000
15 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 10 (ชุมชนโนนหนองวัด 1) 889,000
16 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 9 (ชุมชนโนนหนองวัด 3) 2,705,000
17 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 8 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 1) 1,750,000
18 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยเกสร แยก 1 (ชุมชนโนนหนองวัด 2) 616,400
19 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยเหล่านาดี 4/3 (แยกโกดัง) ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 749,700
20 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยเหล่านาดี4/5(แยกประคอง)ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 363,700
21 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยลอนดอน (ชุมชุนสามเหลี่ยม 2) 1,159,000
22 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีมารัตน์ 22/1 (ชุมชุนสามเหลี่ยม 2) 572,900
23 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีมารัตน์ 8/1 (ชุมชนสามเหลี่ยม 1) 479,000
24 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยหลังโรงพยาบาลราชพฤกษ์(เดิม)  (ชุมชนศรีฐาน 2) 800,000
25 ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพซอย 4 (ชุมชนศรีฐาน 2) 688,000
26 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรซอยชาตะผดุง 4 ชุมชนโนนทัน 6 800,000
27 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปิยวดี (ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์) 640,200
28 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  ซอยกลางเมือง 11  ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1 836,000
29 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  ซอยเกวียนทอง  ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1 329,000
30 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  ซอยชัยพฤกษ์ 1 ชุมชนโนนทัน 3 401,000
31 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  ซอยโพธิสาร 15  ชุมชนโนนทัน 8 355,000
32 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  ซอยวีระวรรณ 1  ชุมชน กศน. 327,000
33 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  ซอยหนองวัด 1   ชุมชน กศน. 2,066,000
34 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  ซอยหน้าเมือง 7  ชุมชนแก่นนคร 581,000
35 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  ซอยหน้าเมือง19   ชุมชนโนนหนองวัด 4 46,000
36 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  ซอยเหล่านาดี 10  ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 209,000
37 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  ซอยเหล่านาดี 4  ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 175,000
38 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  ถนนโพธิสาร ชุมชนโนนทัน 2 929,000
39 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  ถนนภายในหมู่บ้านพิมานชื่น ชุมชนโนนทัน 4 857,000
40 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยน้ำทิพย์ ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 29,320
41 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยประชาสโมสร 48 ชุมชนทุ่งเศรษฐี 410,520
42 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยประชาสโมสร 54 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 1 110,580
43 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยวัดป่าวิเวกธรรม ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 58,640
44 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 17 ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 25,130
45 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนชวนชื่น  ชุมชนพระลับ 263,900
46 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนชาตะผดุง .ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 404,650
47 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนชีท่าขอน  ชุมชนพระลับ 205,260
48 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนรอบบึงแก่นนคร ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4 1,350,000
49 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยบ้านกอก 18/3 (ชุมชนเทคโนภาค ฯ) 220,000
50 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีหลักชัย (ชุมชนศรีฐาน 4) 290,000
51 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนทานตะวัน (ชุมชนโนนทัน 7) 5,200,000
52 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยพัฒนา (ชุมชนดอนหญ้านาง 1) 328,800
53 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยสุภธีระ (ชุมชนเจ้าพ่อเกษม) 321,500
54 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยหลังศูนย์ราชการ 14/1 (ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2) 490,000
55 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบบึงทุ่งสร้าง 15,000,000
56 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพช่วงจากบริเวณถนนมะลิวัลย์สี่แยกสามเหลี่ยม-สุดเขตเทศบาลด้านทิศเหนือ) 10,000,000
57 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรไหล่ทางพร้อมซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักน้ำ ถนนหนองวัด (ชุมชนหนองวัดพัฒนา) 376,500
58 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 18 แยก 1(ชุมชนหนองใหญ่ 1) 1,734,000
59 จ้างศึกษาออกแบบการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยและภูมิทัศน์โดยรอบลานพื้นที่บริเวณอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย 500,000
60 ก่อสร้างกำแพง อาคารโรงปุ๋ย (โรงฆ่าสัตว์เดิม)  ฝั่งถนนดอกคูน 300,000
61 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงปุ๋ย (โรงฆ่าสัตว์เดิม) 2,260,000