ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่ โครงการ งบประมาณ
1  ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 5 ซอย            198,000
2  ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 6 ซอย            474,000
3  ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 4 ซอย            244,500
4  ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 1 ซอย              40,200
5 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 5 ซอย           341,000
6 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 4 ซอย           268,400
7 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 3 ซอย           240,900
8 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 2 ซอย           171,000
9 ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน       3,990,000
10 ก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตโนนหนองวัด      28,400,000
11  จัดทำและติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 23 ป้าย 170,000
12 ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ำเจ้าพ่อมเหศักดิ์ถึงท่าน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด 12,300,000
13 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นบึงแก่นนคร       1,740,000
14 ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่พระนครศรีบริรักษ์ 3,120,000
15 ก่อสร้างลานสนามกีฬาเอนกประสงค์  5,350,000
16 ปรับปรุงลานออกกำลังกายกลางแจ้งภายในบึงแก่นนคร        1,800,000
17 ปรับปรุงสนามกีฬา และอาคารห้องพักนักกีฬา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 1,870,000
18 ปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 1 (จำนวน 13 ซอย)       3,650,000
19 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 17/2  ชุมชนดอนหญ้านาง 3          500,000
20 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยสุสีอนุสรณ์ ชุมชนโนนชัย 1          500,000
21 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยประชาสโมสร 52 ชุมชนทุ่งเศรษฐี    640,000
22 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยประชาสโมสร 31  ตอนปลาย  ชุมชนบะขาม                               1,591,000
23 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยมีบุญเปี่ยม ชุมชนบะขาม 700,000
24 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด ภายในพื้นที่ชุมชน เขต 2 2,850,000
25 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชัยพฤกษ์ 7  ชุมชนโนนทัน 3 476,000
26 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคุ้มแสงตะวัน แยก 2  ชุมชนโนนทัน 7 1,480,000
27 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชัยพฤกษ์ 12  ชุมชนโนนทัน 7 780,000
28 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่วมพัฒนา  ชุมชนโนนทัน 8  1,980,000
29 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ตามถนน ซอย ภายในชุมชนเขต 3 4,700,000
30 ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวุฒาราม  2,500,000
31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรภาพซอย 19  ชุมชนหนองแวงตราชู 2 600,000
32 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีมารัตน์ ซอย 7/1 ชุมชนสามเหลี่ยม 1 350,000
33 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีมารัตน์ ซอย 8/3 ชุมชนสามเหลี่ยม 1 400,000
34 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยตรงข้ามบ้านเลขที่  37/2   ถึงบ้านเลขที่  14/22  ชุมชนหนองแวงตราชู 3 620,000
35 ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนอดุลยาราม (ช่วงจากสามแยกซอยอดุลยาราม 7 ถึงถนนเสรีสัมพันธ์)  ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม 1,700,000
36 ปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 4 (จำนวน 5 ซอย) 2,580,000
37 ทาสีตีเส้นจราจรถนนประชาสโมสร (ช่วงจากซอยประชาสโมสร 21  ถึงสามแยกตัดถนนศรีจันทร์ )  583,000
38 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนมิตรภาพ(ช่วงแยกเข้าถนนหมอชาญอุทิศ) 750,000
39 ปรับปรุงผิวจราจรถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสวัสดี1        5,150,000
40 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  และระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย           280,000
41 ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ราชการสะดวก บริเวณชั้น 1 อาคารบ้านพักฝ่ายป้องกันฯ       3,950,000
42 ก่อสร้างอาคารห้องฝึกอบรม สถานีดับเพลิงทุ่งสร้าง   2,660,000
43 ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1          138,000
44 ก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะภายในบึงแก่นนคร จำนวน 4 แห่ง       2,700,000
45 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 3,000,000
46 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู          566,000
47 ปรับปรุงต่อเติมห้องประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง          200,000
48 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่           349,000