ประจำปีงบประมาณ 2560

ที่

โครงการก่อสร้าง

งบประมาณ

1

1.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอยตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 1    จำนวน  5 ซอย

293,000

2

2.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนนตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 2    จำนวน  5 ซอย

325,000

3

3.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนนตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 3    จำนวน  6 ซอย

527,000

4

4.ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนนตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 4    จำนวน 2 ซอย

113,000

5

1.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอยตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 1  จำนวน 2 ซอย

381,000

6

2.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอยตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2  จำนวน 7 ซอย

943,000

7

3.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอยตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 3 ซอย

230,000

8

4.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอยตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 9 ซอย

689,100

9

ค่าก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงช่วงคอสะพานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซอยประชาสโมสร 38 ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์

480,000

10

ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังศูนย์ราชการ 14/3 ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1

2,100,000

11

ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร จำนวน 5 ซอย เขต 1

1,800,000

12

ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุดจำนวน 3 ซอยประกอบด้วยซอยซาตะผดุง 5  ซอยซาตะผดุง 7  ซอยซาตะผดุง 9  ชุมชนบะขาม

950,000

13

ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีจันทร์ 39 (จากช่วงถนนศรีจันทร์ – ปลายซอยศรีจันทร์ 39 สุดเขตเทศบาลฯ)ชุมชนโพธิบัลลังทอง,หนองใหญ่ 3

1,240,000

14

ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดซอยศรีจันทร์ 25 แยก 2 ชุมชนศิริมงคล

524,000

15

ค่าปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 3 ซอย

1,221,000

16

ค่าติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลด้านติดรั้วโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

750,000

17

ค่าจัดทำป้ายประกาศจุดผ่อนผัน จำนวน 26 ป้าย

165,000

18

ค่าปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสรบริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น

1,990,000

19

ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเหล่านาดีช่วงหน้าวัดนันทิการาม

709,000

20

ค่าปรับปรุงผิวจราจร แยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนชาตะผดุง

6,000,000

21

ค่าก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงช่วงคอสะพานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซอยประชาสโมสร 52 ช่วงคอสะพาน ชุมชนหนองใหญ่ 1

1,400,000

22

ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุดซอยเวชยันต์ (ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ – ถนนอนามัย) ชุมชนพระลับ

900,000

23

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทพารักษ์ ซอย 2  ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์

620,000

24

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหลังคลองชลประทานแยก 2 - แยก 6  ชุมชนหนองใหญ่ 3

1,129,000

25

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยฉิมพลี9/5 ชุมชนโนนทัน 1

1,197,000

26

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุขสบาย 3  แยกซ้าย ชุมชนโนนทัน 7

1,522,000

27

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยดอกคูณ4 ชุมชนโนนทัน 7

925,000

28

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE ซอยวุฒาราม3 ชุมชนวุฒาราม

680,000

29

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบ้านกอก 18

633,000

30

ค่าติดตั้งป้ายหัวเกาะโซล่าเซลล์ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

1,045,000

31

ค่าซ่อมแซมประติมากรรมสีโห-สินไซภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

597,000

32

ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสระพัง

550,000

33

ค่าก่อสร้างปรับปรุงลานเฟื่องฟ้าริมบึงแก่นนคร

2,800,000

34

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยลี้วระชุมชนหลังสนามกีฬา1

3,191,000

35

ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกองวิชาการและแผนงาน

6,500,000

36

ค่าก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนครช่วงท่าน้ำวัดหนองแวงถึงท่าน้ำวัดกลาง

14,200,000

37

ค่าออกแบบก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 3(ตลาดโบ้เบ้)

1,915,000

38

ค่าจ้างศึกษา ออกแบบ พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงแก่นครช่วงทางเข้าร้านอาหารบัวหลวง

460,000

39

ค่าปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

350,000

40

ค่าก่อสร้างปรับปรุงศาลาชุมชนโนนทัน 4

180,000

41

ค่าปรับปรุงอาคาร อสม.และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โนนทัน(ศูนย์ชาตะผดุง)

285,000

42

ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย

930,000

43

ค่าติดตั้งระบบป้องกันนกเข้าไปในตลาดสดเทศบาล1 

1,400,000

44

ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิมพ์สุต (ช่วงถนนเทพารักษ์ – ถนนรอบเมือง)

5,600,000

45

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยวุฒาราม12/1  ชุมชนหนองวัด 2

369,000

46

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยวุฒาราม11/3  ชุมชนหนองวัด 4

290,000

47

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคบหมู่ชุมชนบ้านตูม

292,000

48

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีธาตุ 5  ชุมชนบ้านตูม

396,000

49

ค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

3,920,000

50

ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดรอบบึงหนองใหญ่ฝั่งทางทิศตะวันออกชุมชนหนองใหญ่ 3

620,000

51

ค่าปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนนมิตรภาพ (บริเวณถนนมิตรภาพตัดถนนกัลปพฤกษ์และบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์)

850,000

52

ค่าปรับปรุงพื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูด ฉีดล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล จำนวน 7 สาย

3,200,000

53

ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักทะเบียนราษฎร์

180,000

54

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ถนนประชาสโมสร (ช่วงสามแยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง)

1,640,000

55

ค่าก่อสร้างแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณช่วงคอสะพานชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์

1,200,000

56

ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยหน้าเมือง 25(จากถนนประชาสำราญ – ถนนหน้าเมือง )

1,250,000

57

ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุดถนนอำมาตย์ (ช่วงจากถนนรอบเมือง – ถนนหลังเมือง)พร้อมแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณถนนอำมาตย์ตัดถนนรอบเมือง ชุมชนคุ้มหนองคู

1,850,000

58

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 14 ซอย

2,575,000

59

ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสำราญ (ช่วงจากถนนรื่นรมย์ – หน้าเทศบาลนครขอนแก่น)

1,800,000

60

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/5  ชุมชนหลังสนามกีฬา2

1,060,000

61

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมิตรเสรีชุมชนโนนทัน 9

1,030,000

62

ค่าทาสีอาคารเรียนมรกตโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

327,000

63

ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่

357,000

64

ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย

855,000

65

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม

600,000

66

ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน

385,000

67

ค่าก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน

265,000

68

ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองบอน

1,150,000

69

ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชูชุมชนหนองแวงตราชู 1

970,000

70

ค่าจัดทำและติดตั้งป้ายถนนและซอยตามแนวถนนเส้นหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

1,520,000

71

ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาด อ.จิระ)

710,000