วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ

ยึดหลักการมีส่วนรวม พัฒนาเมืองให้น่าอยู่

อย่างยั่งยืน และ สง่างาม