แบบมาตรฐาน 4

ติดต่อขอแบบบ้านมาตราฐานได้ที่ ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง  

สำนักช่าง  เทศบาลนครขอนแ่ก่น  043-221578