User Rating: / 12
แย่ดีที่สุด 

อินเตอร์เน็ตสีขาว  มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 300 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ประมาณ 100 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับให้บริการเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเสมอภาค  โดยให้บริการผู้ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี และผู้ที่มีอายุ  60  ปี ขึ้นไป    โดยไม่คิดค่าบริการใน 2 ชม. แรก บุคคลทั่วไปคิดค่าบริการชั่วโมงละ 10  บาท พื้นที่นี้ส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตในเชิงสร้างสรรค์ เช่น ปิดกั้นสื่อที่ไม่เหมาะสมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและใช้บริการซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงาม ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชนผู้ใช้บริการเพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง ฯลฯ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น