User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 

มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 460 ตารางเมตร  ประกอบด้วย

ลานกิจกรรม  มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 160 ตารางเมตร เพื่อรองรับกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถสำหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถรองรับผู้เข้าชมได้มากกว่า 80 ที่นั่ง

  

 

 

 

  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น