หน้าแรก เกี่ยวกับเรา
User Rating: / 30
แย่ดีที่สุด 

การเรียนรู้มิได้เกิดจากห้องเรียนเท่านั้น การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกห้องเรียนเป็นสิ่งที่เด็กและเยาวชนต้องการ การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นการเพิ่มทักษะที่ทำให้เด็กและเยาวชนมีความสุขและไม่เบื่อหน่าย เทศบาลนครขอนแก่นจึงจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ความเป็นมา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน): SIPA ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน): SIPA โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัด ICT CITY (ขอนแก่น เชียงใหม่ และ ภูเก็ต) รวมถึงจังหวัดที่สนใจ ให้สามารถเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมา หลายหน่วยงานได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเยาวชนและประชาชนที่สนใจ
ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน): SIPA จึงได้ริเริ่มโครงการ “ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น” ขึ้นโดยได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน): SIPA กับ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2548 โดยมีหน่วยงานดังต่อไปนี้ร่วมจัดตั้งและบริหารจัดการ อันได้แก่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติสาขาขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ

 

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยใช้พื้นที่บนชั้น 2 อาคารตลาดสดเทศบาล 1 ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและปรับปรุงสถานที่จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน): SIPA เป็นผู้ให้การสนับสนุนความรู้ทางด้านข้อมูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ และทีมที่ปรึกษา รวมทั้งมีการติดตามวิเคราะห์และประเมินผลเป็นระยะ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้บริหารจัดการถึงปี 2553 และบริหารจัดการต่อโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น สามารถรองรับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์
1. ยกระดับและพัฒนาความสามารถและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาเป็นเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำเอานวัตกรรมใหม่ผสมผสาน กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
3. สนับสนุนการกระจายความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   

   

   

   

   

  กลุ่มเป้าหมาย
  1. นักเรียน นักศึกษา : ทุกระดับชั้น
  2. ครู อาจารย์ : มีการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนในการฝึกอบรมครู อาจารย์ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  3. สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน : ภาครัฐและเอกชนที่สนใจเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มเอกชนด้าน ICT และบริษัทพันธมิตรของศูนย์ฯ ร่วมมือจัดกิจกรรมในส่วนต่างๆ เช่น สัมมนา การแสดงหรือการแข่งขันและอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้
  4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ : เปิดการเรียนการสอนด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายในราคาถูก ตลอดจนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสื่อแก่คนทุกเพศทุกวัย

    

    

    

    

    

   ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1. ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้น
   2. เกิดการกระจายความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรมและภูมิปัญญา
   3. ประชาชนและเยาวชนมีสถานที่ศึกษาหาความรู้และสันทนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   4. สถานที่ตั้ง อาคารตลาดสดเทศบาล 1 ชั้น 2 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่รวมประมาณ 1,200 ตารางเมตร

     

          
    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
    สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
    เทศบาลนครขอนแก่น
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

    สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น