หน้าแรก Couse 2567 การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

google classroom_2566

การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์


- การศึกษาในยุคปัจจุบัน คอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือหลักสำคัญสำหรับผู้สอน เพื่อเข้าถึงทรัพยากรการเรียน การเตรียมแผนการสอน ให้การบ้าน และติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง แอพพลิเคชั่น “Google classroom” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Google Apps for Education จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้ผู้สอนมีเวลาที่ติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้เรียนก็มีเวลาค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้มากขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นชุดเครื่องที่มีการผสานรวมแอพพลิเคชั่นของ Google ไว้หลากหลาย อาทิ Google Doc, Google drive, Google slide และ Gmail ไว้ด้วยกัน ผู้สอนจึงสามารถสร้างและรวบรวมงานโดยทั้งหมดทำงานแบบออนไลน์ และใช้งานนั้นในชั้นเรียนต่างๆ สามารถเลือกว่าจะให้ผู้เรียนทำงานอย่างไร ทำเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน และผู้สอนสามารถติดตามว่าผู้เรียนคนใดทำงานเสร็จแล้วบ้าง และใครยังทำงานไม่เสร็จ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนแต่ละคนได้ตลอดเวลาแม้จะไม่ได้อยู่ในห้องเรียน Google Classroom ซึ่งเป็นระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) บนคลาวด์ เข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการจัดการเนื้อหา และในปัจุบันการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็น โดยโรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ มีความสนใจที่จะนํา Google Classroom มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรือสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน
- ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น มีแนวคิดที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมในการนำ Google Classroom เพื่อให้สถานศึกษาและโรงเรียนต่าง ๆ สามารถนําไปปฏิบัติใช้งานได้จริง อีกทั้งเพื่อเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถาณการณ์ปัจจุบัน  ศูนย์ฯจึงได้จัดอบรมหลักสูตร "การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์" เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการศึกษา หรือผู้ที่สนใจที่จะนำ Google Classroom ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป


 


- ภาพรวมการทำงานของ Google Classroom
- แนะนำหน้าจอการทำงานของ Google Classroom
- จัดการรูปแบบและหน้าตาของ Classroom
- การจัดการข้อมูลทั่วไปของชั้นเรียน
- การจัดการครูและผู้สอน
- การจัดการเนื้อหาและรายวิชาต่างๆ
- การลงประกาศ / ประชาสัมพันธ์ (Announcement)
- การมอบหมายงาน /การบ้าน (Create Assignment)
- การสร้างคำถาม ข้อสอบออนไลน์ (Question)
- การสร้างแบบฟอร์ม (Forms)
- การตรวจคะแนน กิจกรรม หรือ การบ้าน


Google Classroom


วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23-24 ธันวาคม 2566  (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


วิทยากรประจำศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น


- ครู อาจารย์ หรือบุคคลากรทางการศึกษา
- บุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาช่องทางใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
- นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์


สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ในเกณฑ์ดี

 

- ทุกท่านจะต้องมีอีเมล์ (จะต้องเป็น Gmail) ที่พร้อมใช้งานก่อนเข้าอบรม


- ผู้จบหลักสูตรสามารถเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้
- ผู้จบหลักสูตรสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์บน Google Classroom ได้
-
ผู้จบหลักสูตรสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการทำงานได้
- เข้าอบรมครบ 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ
- ผู้เรียนสามารถเข้าอบรมเพื่อทบทวนซ้ำได้ ฟรี


รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.net  หรือ
สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ : 084-5830208
เว็บไซต์ : www.kkict.net
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/kkict

 


 

สมัครด่วน!!!  รับจำนวนจำกัด


(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครประมาณ 5 นาที)ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้า หรือ SME


 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น