หน้าแรก Couse 2565 การใช้งานโปรแกรม Power BI

google apps

การใช้งานโปรแกรม Power BI


ปัจจุบันการเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญแหละหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตั้งนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Power BI ที่สามารถจะนำเอาข้อมูลที่องคกร์มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Data Visualization เป็นทักษะที่สำคัญในการนำเสนอวิเคราะห์ข้อมูลในยุคปัจจุบัน สิ่งสำคัญคือเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลและนำออกรายงานในรูปแบบที่นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ช่วยการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างแม่นยำ และทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลก เนื้อหาการอบรมจะเป็นการแนะนำการใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ บน Power BI ซึ่งเป็น Self-Service Business Intelligence ตั้งแต่ การนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าในระบบ เช่น Excel, Text, CSV การ Transform ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน จัดความสัมพันธ์ต่าง ๆ บน Data Model เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปสร้างรายงาน รู้จัก Visualization ต่าง ๆ บน Power BI เพื่อใช้ในการทำรายงาน รู้จัก Publish และ Share รายงานให้กับเพื่อนร่วมงานในองค์กร


ทําความรู้จัก Microsoft Power BI

- ทําความรู้จัก Power BI Desktop

- ทําความรู้จัก Power BI Service

- ทําความรู้จัก Power BI Mobile

- การ Download และ Installation โปรแกรม Power BI Desktop

การใช้งาน Power BI Desktop

- ส่วนประกอบของ Power BI Desktop

- การเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล Excel

- การสร้าง Database โดยใช้ Excel

- การเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล Web

- การตังค่าภาษา

- การสร้างและออกแบบ Database

การสร้าง Data Visualization เพื่อสร้าง Report และ Dashboard

- แผนที่(Map)

- แผนภูมิแท่ง (Cluster Column Chart)

- แผนภูมิชั้น (Stacked Column Chart)

- แผนภูมิวงกลม (Pie Chart)

- แผนภูมิโดนัท (Donut Chart)

- แผนภูมิกระจาย (Scatter Chart)

- แผนภูมิเกจ (Gauge)

- แผนภูมิน้ำตก (Waterfall Chart)

- กราฟแท่งผสมกราฟเส้น (Combo Chart)

- กราฟเส้นแนวโน้ม (Trend Chart)

- ตารางและเมทริก (Table and Matrix)

- การสร้างกล่องข้อความ (Text Box)

- การแทรกรูปภาพ (Image)

- การซิงค์ข้อ มูลในแต่ละ Page เข้าดว้ยกัน

- การปรับแต่ง Format

- การใช้ Analytics Tool


- Microsoft Power BI Desktop

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 6-7 สิงหาคม 2565 (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


- วิทยากรประจำศูนย์ฯ


- นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
- ผู้ประกอบการ บริษัท องค์กร หน่วยงานต่างๆ
- บุคคลทั่วไป
ที่สนใจในการสร้างงานเอกสาร


- ขั้นต้นถึงปานกลาง (เน้นการใช้งานโปรแกรมและนำไปใช้งานได้จริงในองค์กรเบื้องต้น) 
- ต้องมีความรู้ด้านการใช้งานโปแกรม Microsoft Excel ในระดับต้นถึงระดับกลาง

 

- ศูนย์ฯ มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้อบรม หรือผู้เข้าอบรมสามารถนำโน๊ตบุ้คส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้


- เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน ฟังก์ชันการทำงานของ Power BI Desktop ได้
- เพื่อให้ผู้อบรมสามารถจัดเตรียมข้อมูลและแปลงข้อมูล (Data Transformation) ได้
- เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้าง data model ได้
- เพื่อให้ผู้อบรมสามารถทำรายงานแสดงผลข้อมูลเป็นภาพได้

-
ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้
- เข้าอบรมครบ 80% และทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ
- ผู้เรียนสามารถเข้าอบรมเพื่อทบทวนซ้ำได้ ฟรี


รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.net  หรือ
สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ : 084-5830208
เว็บไซต์ : www.kkict.net
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/kkict


 


 

สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด

 

(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครประมาณ 5 นาที)ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้า หรือ SME


 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น